Tiến độ thanh toán & tiến độ xây dựng dự án Tây Hồ Riverview

1. Tiến độ thanh toán dự án Tây Hồ Riverview

Tiến độ thanh toán dự án Tây Hồ Riverview

Tiến độ thanh toán dự án Tây Hồ Riverview

2. Tiến độ xây dựng chung cư Tây Hồ Riverview

Tiến độ xây dựng chung cư Tây Hồ Riverview (Cập nhật 1/5/2017)

Tiến độ xây dựng chung cư Tây Hồ Riverview (Cập nhật 1/5/2017)